Algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die aan Franken advocatuur (ingeschreven bij het Handelsregister van de KvK Rotterdam onder nummer 24393211), en/of aan degenen die voor Franken advocatuur werkzaam zijn, worden verstrekt.
 2. Een opdracht komt tot stand met Franken advocatuur. Zulks geldt ook in het geval het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. Toepassing van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde een regeling geeft, en van artikel 7:407 lid 2 BW, dat ziet op hoofdelijke aansprakelijkheid voor de gevallen waarin aan twee of meer personen opdracht is gegeven, is uitgesloten.
 3. Iedere, zowel contractuele als buitencontractuele, aansprakelijkheid van Franken advocatuur en/of van degenen die voor Franken advocatuur werkzaam zijn, is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, zulks inclusief het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. Ingeval de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt, is vorenbedoelde aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het door de opdrachtgever terzake van de opdracht aan Franken advocatuur voldane honorarium.
 4. Door Franken advocatuur in te schakelen derden zullen, indien redelijkerwijs mogelijk, na overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid, worden uitgekozen.
  Franken advocatuur is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever beperken, gaat Franken advocatuur er vanuit en bevestigt Franken advocatuur hierbij dat alle aan Franken advocatuur gegeven opdrachten van de opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden. De kosten die zijn verbonden aan het inschakelen van derden zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 5. De opdrachtgever vrijwaart Franken advocatuur en degenen die voor Franken advocatuur werkzaam zijn tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden en die het bedrag overtreffen dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald, dit laatste inclusief het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt; dan wel -ingeval de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar geen dekking biedt- vorenbedoelde aanspraken het bedrag van het door de opdrachtgever terzake van de opdracht aan Franken advocatuur wordt uitbetaald ten laste van de in verband met dergelijke aanspraken door voornoemde gevrijwaarden te maken kosten van juridische bijstand.
 6. Franken advocatuur heeft eenmaal per jaar het recht om gedurende de uitvoering van de opdracht haar laatst overeengekomen uurtarief, alsook de door haar gehanteerde reiskostenvergoeding, te verhogen. Indien die verhoging meer bedraagt dan 5% dan zal zij opdrachtgever hiervan tevoren schriftelijk in kennis stellen.
 7. Betaling van de declaraties van Franken advocatuur dient te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum. Betaling aan Franken advocatuur kan niet worden opgeschort en/of worden verrekend. Alle daadwerkelijk door Franken advocatuur te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die verband houden met de invordering van declaraties, komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen in ieder geval 15% van het door Franken advocaten gefactureerde bedrag.
 8. Eerste waarneming geschiedt door mr Van Duyneveldt (www.lvdadvocaten.nl).
 9. De overeenkomst tussen de opdrachtgever en Franken advocatuur is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.