Nieuwsbrieven

Op regelmatige basis verstuurt Franken advocaten haar relaties een nieuwsbrief. Deze nieuwsbrieven besteden aandacht aan relevante wijzigingen van de wet- en regelgeving, van belang zijnde rechtspraak en aan ander voor de vastgoed- en overheidspraktijk belangrijk nieuws.

Voor het gebruiksgemak worden de nieuwsbrieven verzonden per e-mail. Indien ook u de nieuwsbrief in het vervolg wenst te ontvangen, dan kunt u dat hieronder kenbaar maken. Ook bestaat de mogelijkheid eerder verzonden nieuwsbrieven te downloaden.

Stuur mij de nieuwsbrief via e-mail

*=verplicht veld

 

Januari '17Te lange rechtszaak leidt tot schadevergoeding
Huurrecht – recente rechtspraak
No escape
December '16EVRM en lengte procedure
Europese rechtspraak aanbesteding
Over de plicht tot dooronderhandelen.
November '16Scholieren in een kantoorgebouw; een gebrek of niet?
Leesvoer voor juristen
Oktober '16Aansprakelijkheid van de wegbeheerder
Wetsvoorstel onredelijk lange betaaltermijnen
Gemeentegrond moeilijk(er) te verkrijgen door verjaring
September '16Bestaande huurovereenkomst valt onder nieuwe wetgeving
Rechtsvermoedens bij de bestuursrechter en de onschuldpresumptie
Onrechtmatige overheidsdaad: onjuiste informatie en onjuiste vergunning
Postcodeloterij niet aansprakelijk voor (niet) fout antwoord bij Miljoenenjacht: het is maar een spelletje.
Augustus '16Rechter verbiedt pilot mengvormen horeca
Tijdig klagen over gebrek bij (ver)koop woning
Lachen in de camera van de schoolfotograaf
Juli '16rechtspraak onrechtmatige overheidsbesluitvorming
Babyverwisseling en verjaring
wetgeving misbruik Wob
Juni '16Vanity sizing en de bestuursrechter
Rotterdamse milieuzone voorlopig (niet) beoordeeld?
Mei '16Recente rechtspraak overheidsaansprakelijkheid: gebrekkige weg?
Recente rechtspraak: schimmel in huis een probleem voor de verhuurder.
Nieuwe wetgeving: wet doorstroming huurmarkt 2015
April '16Duidelijkheid over verhuiskosten bij renovatie huurwoning
Maart ’16Luidruchtige buren melden bij koop huis
Hotelgast heeft huurbescherming
Stembusrecht
Februari ’16onpartijdige rechter? EVRM
Zwarte Piet wet
Januari ’16stank van een huurder
wob-verzoeken en misbruik van recht
December ’15Procederen met advocaat blijkt succesvoller
Conclusie over correctie relativiteitsvereiste
Mag gemeente bij geleden planschade een tegemoetkoming in natura toekennen?
November ’15Handhavend optreden tegen gebruik houtkachel?
Nieuwe drempelbedragen vanaf 1 januari 2016
Oktober ’15Uitgifte zelfbouwkavels door gemeenten
Is een luifel aan de voorgevel van een café vergunningsvrij?
Intrekking vergunningen na 13 jaar
September ’15Advies Raad van State: Sancties in het bestuursrecht en het strafrecht
Bestuursrecht: Gemeente dient handhavend op te treden tegen tokkelbanen in klimbos
Augustus ’15Omgevingsrecht: Functiewijziging bij herbouw van door brand verwoest pand toegestaan
Bestuursrecht: Ontbreekt een procesbelang bij een geschil over de hoogte van de vergoeding van de rechtsbijstandskosten indien de rechtsbijstand is verleend op basis van no cure no pay?
Recente rechtspraak: Wat kost een fotoalbum met bodypaintportretten?
Juli ’15Recente rechtspraak - Staatssteun en grondverkoop
Actuele rechtspraak - Consumenten en garanties
Bestuursrecht: Geuroverlast door pizzeria
Juni ’15Omgevingsrecht: Dient een aanbouw bij een woning als bijbehorend bouwwerk te worden aangemerkt?
Omgevingsrecht: Wijzigingen Bouwbesluit 2012
Recente rechtspraak - huurrecht: De rokende huurder
Actualiteiten: Tariefregulering in de advocatuur?
Mei ’15Huurrecht - recente rechtspraak: Inwonend kind wordt medehuurder
Omgevingsrecht: Omgevingsvergunning voor Body & Mind Centre terecht verleend
April ’15Recente rechtspraak Omgevingsrecht: Omgevingsvergunningvrije activiteit van belang voor belangenafweging bij binnenplanse vrijstelling
Recente rechtspraak Overheidsaansprakelijkheid: Wie vertegenwoordigt de gemeente?
Recente rechtspraak Huurrecht: Huur woonruimte en gastouderopvang
Maart ’15Recente rechtspraak Huurrecht: Schade door een dikke huurster
Bestuursrecht: Geen schadevergoeding bij handelen op basis van een nog niet in rechte onaantastbare vergunning
Recente rechtspraak Huurrecht: Buitenlands recht van toepassing op huurovereenkomst woonruimte in Nederland?
Bestuursrecht: Relativiteitsvereiste niet in de bezwaarfase
Februari ’15Omgevingsrecht: Handhaving onevenredig
Recente rechtspraak: Aansprakelijkheid overheid schietincident Alphen aan den Rijn?
Omgevingsrecht: Vergunningvrij of niet?
Recente rechtspraak: Overheidsaansprakelijkheid
Januari ’15Staatssteun: Recente rechtspraak Europese Hof van Justitie
Europees consumentenrecht: Europese richtlijn oneerlijke bedingen ook van toepassing op de relatie advocaat en consument
December ’14Recente jurisprudentie: Game over?
November ’14Recente jurisprudentie: Gebreken in het Huurrecht
Bestuursrecht: Handhaven of niet?
Burgerlijk procesrecht: Recente jurisprudentie
Bouwrecht: Recente jurisprudentie
Oktober ’14Omgevingsrecht: Planning Omgevingsrecht en bijbehorende regelgeving
Europees recht: Nieuwe regels aanbestedingen en concessies
Huurrecht: Wetsvoorstel uitbreiding mogelijkheden tijdelijke verhuur
September ’14Omgevingsrecht: Afdeling tikt gemeenteraad op de vingers
Het proefschrift van Di Bella: Causaliteit, relativiteit en toerekening bij de onrechtmatige overheidsdaad
Omgevingsrecht: Per 1 november 2014 versoepelde regels bouwen
Augustus ’14Bestuursrecht: Was het de zwangere vrouw, de kraamhulp of de boze buurman?
Recente rechtspraak: Het verschil tussen mijn en dijn
Juli ’14Lekenbescherming in het bestuurs(proces)recht: Het proefschrift van mr Mallan
Recente jurisprudentie: Europese mensenrechten: over Sinterklaas en de niqaab
Europees recht: Voortzetting lijn Mller-arrest
Juni ’14Franchising: Nieuwe wetgeving?
Wetgevingsvoorstellen: Verplichte mediation
Europese mensenrechten: Hof over griffierecht
Bestuursrecht: Hoogte drempel ondernemersrisico 10%
Mei ’14Verbintenissenrecht: Uitleg NVM-koopakte
Aanbesteding
Bestuursrecht: Verzoek immateriële schadevergoeding mogelijk na bodemgeschil
April ’14Civiel procesrecht: De redelijke termijn voor een civiele procedure
Nieuwe wetgeving: Huurrecht
Onrechtmatige overheidsdaad
Maart ’14Europese rechtspraak: Natuurbescherming en Europees recht
Ruimtelijke Ordening: Voortzetting jurisprudentie vertrouwensbeginsel onder Wabo
Bestuursrecht: Grenzen aan verhaal verbeurde dwangsommen op rechtsopvolgers
Bestuursprocesrecht: Rechtspraak incidenteel appèl
Februari ’14Bestuursprocesrecht: Over lussen en de Grote Kamer
Europees recht: Uitvoering EG-richtlijnen
Recente rechtspraak: Onrechtmatige overheidswetgeving
Januari ’14Recente rechtspraak: Wet openbaarheid bestuur
Europese Hof: Vrije advocaatkeuze
Recente rechtspraak: Gemeentelijke gronduitgifte
December ’13Recente rechtspraak Europese Hof voor de Rechten van de Mens: Drugs en mensenrechten
Recente rechtspraak: Onrechtmatige overheidsdaad
Nadeelcompensatie: Afsluiting Hollandse Brug
Aanbesteding: Nieuwe drempelbedragen
Omgevingsrecht: Duurzame ontwrichting van het voorzieningenpatroon
November ’13Recente rechtspraak: Sinterklaas mocht komen van de rechter
Recente rechtspraak bestuursprocesrecht: Aanvullen beroepsgronden: alles of niets
Nieuwe wetgeving: Voortgang stelselvoorziening Omgevingsrecht
Recente rechtspraak huurrecht: Kijken kost niets
Oktober ’13Recente rechtspraak: gemeentelijke e-mails en verstekvonnissen
Huurrecht: recente rechtspraak
Recente rechtspraak: garantie gemeente voor cultuurinstelling
September ’13Wijziging vaststelling huurprijs woonruimte
Relativiteit in het bestuursrecht
Augustus 13Samenwerking lagere overheden aanbestedingsplichtig
Wijziging Bouwbesluit 2012
Juli ’13Recente jurisprudentie: Bodemverhuurconstructie - deel 2
Rechtspraak nadeelcompensatie: Normaal maatschappelijk risico
Juni ’13Recente Europese rechtspraak: Oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten
Recente rechtspraak: onrechtmatige overheidsdaad
Mei ’13Omgevingsrecht: recente uitspraken
Recente rechtspraak: Huurder en faillissement
Aanbestedingsbeginselen en de precontractuele fase
April ’13Gemeente mag subsidieontvanger niet de Balkenendenorm opleggen
Uitspraak Europees hof inzake France Télécom
Maart ’13Rapportage ervaringen met erfpacht
Schending verdedigingsbeginsel
Scheiden van wonen en zorg: praktische contractuele consequenties
Splitsing bouwplan niet mogelijk
Februari ’13Besluit Europese Commissie over grondverkoop door Leidschendam-Voorburg
Recente rechtspraak onrechtmatige overheidsdaad
Eliminatieregel ook toepassen bij voldoende concreet plan voor waardeverhogende bestemming
Januari ’13Recente rechtspraak huurrecht
Wet plattelandswoningen.
December ’12Oudejaarsstunt: diefstal uit het Van Gogh museum
Sparta krijgt olieverfschilderij ’Zicht op Delfshaven’ terug
Wetgeving -wat gaat er veranderen in 2013?
November ’12Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten
Erfpachtkwestie Renaultgebouw deel twee
Ruimtelijke ordening: ontheffing verleend, maar geen toestemming voor gebruik
Oktober ’12Afdeling en Hoge Raad stellen prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie
Recente rechtspraak huurrecht
Rechtspraak: vaststellen eigen parkeernormen toegestaan
September ’12Stand van zaken Wet aanpassing bestuursprocesrecht
Recente rechtspraak huurrecht
Positie huurders bij renovatie
Stand van zaken uitvoering Europese richtlijnen en kaderbesluiten
Augustus ’12Huurrecht - rechtspraak varia
Wijziging Bibob
Kwaliteitseisen kinderopvang omgezet naar wettelijke regeling
Juli ’12Wet aanpassing Wob
Boetebeding bij wanprestatie koopovereenkomsten
"Toverformule" ook van kracht onder Wabo
Juni ’12Nieuwe Aanbestedingswet - Parlementaire behandeling
Postcodeloterij moet alsnog "Gouden Munt" uitbetalen
Opschortende voorwaarde goedkeuring college B & W
Milieuorganisaties ontvankelijk bij Europese rechter
NEN-normen geen algemeen verbindende voorschriften
Mei ’12Recente jurisprudentie huurrecht
Omgevingsvergunning van rechtswege verleend
Eindrapport procesrechtelijke bepalingen Crisis- en herstelwet
April ’12Is een museum middenstandsbedrijfsruimte?
Kabinetsnotitie Stelselwijziging Omgevingsrecht
Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten aangenomen
Wet aanpassing bestuursprocesrecht aangenomen door Tweede Kamer
Maart ’12Rechter weigert (bijna) recht ...
Liefde is ... gratis de auto van je geliefde repareren
Is een te brede heupomvang wanprestatie?
Februari ’12Ontruiming en verzet
Crisis- en herstelwet
Nieuwe Aanbestedingswet: De stand van zaken
Voorzorgsprincipe bij hoogspanningslijnen
Januari ’12Crisis- en herstelwet voorlopig niet permanent
Wanneer wettelijke (handels)rente?
Gemeente beroept zich op toekomstig beleid
Nieuwe regels voor tijdelijke verhuur van woonruimte
December ’11Evaluatie procesrechtelijke bepalingen Crisis- en herstelwet
Nieuwe drempelbedragen 2012-2013
De (on)bevoegde ambtenaar
Procesbelang in hoger beroep
November ’11Afwijken van bestemmingsplan
Bodemverhuurconstructie
Zienswijze te vroeg èn te laat ingediend: beroepsgronden buitenspel
Jurisprudentie erfpacht
Oktober ’11Multifunctioneel gebouw en aanbesteding
Geen beroep mogelijk tegen weigering of intrekking van provinciale reactieve aanwijzing
Renovatie- en beëindigingsmogelijkheden
De werking van het vooroverleg in de bestemmingsplanprocedure
September ’11Hoge Raad: handelen zonder vergunning kan rechtmatig zijn
Gemeente handelt niet in strijd met het vertrouwensbeginsel
Wetsvoorstel Nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten
Augustus ’11Vrije advocaatkeuze?
Provincie Zuid-Holland gebruikt ruimtelijke sturingsmogelijkheden
Een dwangsom... en hoe die te voorkomen
De kapotte trouwjurk
Juli ’11Beslag leggen gaat niet zo maar!
Bank kraakt kluis
Nieuw Bouwbesluit in werking met ingang van 1 januari 2012
Klokgelui en coffeeshops: wat mogen gemeenten zelf regelen?
Juni ’11Gebiedsontwikkeling en het Mller-arrest
Structuurvisie infrastructuur en ruimte (SVIR)
Woningcorporaties en aanbesteding
Hoge Raad doet uitspraak over geldigheid
Mei ’11Nederlandse rechtspraak na het Mller-arrest
Het karakter van een molen en het gebrek bij een boerderij voor verstandelijk gehandicapten
Crisis- en herstelwet: nieuwe rechtspraak
April ’11Nieuwe Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2011
Wie is belanghebbende bij een omgevingsvergunning?
Webshop in strijd met bestemmingsplan?
Maart '11Geen zienswijze ingediend over geluid of geur? Dan voortaan wèl in beroep!
NEN-normen in het Bouwbesluit
Bezinning op het omgevingsrecht
Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten
Februari '11M.e.r.-beoordeling: meer onzekerheid voor initiatiefnemers verwacht
Wijziging van de Crisis- en Herstelwet
Het niet tijdig indienen van zienswijzen heeft grote gevolgen
Geen handhavingsbeleid? Dan ook geen zaak!
Januari '11Verplicht aanbesteden of niet?
Aanpassing bestuursprocesrecht
Beroep gegrond, en toch werd het bestemmingsplan niet vernietigd
December '10Vervolgingsbeleid kraakpanden: beleid na het arrest van het Haagse gerechtshof
Kan gebiedsontwikkeling sneller en beter?
Een café met rolluiken en een beschermd stadsgezicht
Ondergrondse overschrijding bouwvlak
November '10Voorstellen aanpassing grondwet
Hof Den Haag: ontruiming krakers in strijd met mensenrechten
Onrechtmatige overheidsdaad: Recente jurisprudentie
Oktober '10Overgangsrecht Wabo
Aansprakelijkheid voor opstallen
Aanbestedingsrechtspraak in Nederland 2004 - 2009
September '10Reikwijdte Wet implementatie rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden
Huurrecht bedrijfsruimte: recente rechtspraak
Aanbesteding: nieuwe regels
Augustus '10De gemeente aansprakelijk ... of niet?
Exploitatieplan: verplichting en belanghebbenden
Aanpassing bestuursprocesrecht
Juli '10Bouwwerken zonder bouwvergunning
Aanbesteding: nieuwe regelgeving
Bouwwerken
Welstand: Jezus redt?
Juni '10Illegale onderhuur
Rechtskarakter notitie detailhandelsbeleid
Europees Gebiedsontwikkeling
Over magnesiumpillen en konijnen
Mei '10Hoge Raad over koopoptie en eigen gebruik ten behoeve van renovatie
Melding Wet milieubeheer
Onderzoek naar conservatoir beslag in Nederland
Dwangsom bij overschrijding beslistermijn bestemmingsplan
April '10Bouwplan en milieuzonering
Bedrijfswoning en bestemmingsplan: bestaand recht of strijdigheid?
Afdeling bestuursrechtspraak toetst tijdelijke ontheffing (3.22 Wro)
Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit voor een toekomstige situatie
Maart '10Verkiezingsborden
Aanbesteding: nieuwe rechtsbeschermingsregels
Recente uitspraken Europees Hof
NEN-normen toch verbindend?
Februari '10Spelen op een schoolplein buiten schooltijd
Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen: de eerste uitspraken
Bezwaarmaker moet bewijzen dat overheidspost niet aankomt
Europese rechtspraak: Gebiedsontwikkeling en aanbesteding
Januari '10Gemeentelijke monumentenverordeningen deels onverbindend
Einde huurovereenkomst wegens structurele betalingsachterstand
Plankosten exploitatieplan
November '09Niet tijdig beslist? Eerst een tweede kans!
Burgerlijk procesrecht: Heeft procederen zin?
Renovatie en beëindiging - vervolg
Vastgoed en mensenrechten
Milieu-effectrapportage in crisis
Oktober '09Wetgevingsproces nieuwe Waterwet
Omgevingsrecht: Kip, ik heb je (niet)
Ontwerpnorm ecologische risicobeoordeling bodemverontreiniging
September '09Crisis- en herstelwet
Vertrouwen op ambtelijke toezeggingen?
Staatssteun en branchering bij winkelcentra
Nieuwe Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2009
Augustus '09Renovatie en beëindiging
Geen privaatrecht maar publiekrecht
Herkomstcriteria in bestemmingsplannen
Kredietcrisis: reden voor andere rechterlijke afwegingen?
EOVA-discussie over Duits papierafval
Juli '09Overspel is niet onrechtmatig
Gemeentelijke gronduitgifte en ontwikkelingsvisie
Oude WRO-vrijstelling onbruikbaar?
Juni '09Concept AMvB Ruimte beschikbaar
Hogere geluidgrenswaarden
Huurprijswijziging
Kinderdagverblijf of school: geen tijdelijke behoefte
Aanbesteding: Lessen uit jurisprudentie
Mei '09Nog meer over schadevergoeding bij te laat besluiten
Uitgebreide motiveringsplicht voor bestuursorgaan
Geluid: Geen haan die er naar kraait?
Wetsvoorstel initiatiefrecht huurders
April '09Wet openbaarheid van bestuur: Mediation
De bewijslast van een financieringsvoorbehoud
Toelaatbaarheid van het bepalen van maximumuurtarieven
Brandveiligheid
Maart '09Ruimer beroep op ontruimingsbescherming
Luchtkwaliteit: Rechten van particulieren
Ruimtelijke Ordening: Overgangsrecht
Onduidelijkheid over bouwleges
Nationaal Waterplan
Februari '09Beëindiging van huurovereenkomsten in het algemeen belang
Schadevergoeding bij te laat besluiten
Het Europese Hof wordt efficiënter
Middenstandsbedrijfsruimte of niet
Januari '09Aansprakelijkheid voor vernietigde beslissingen: ABRvS versus HR
Toetsen aan de Grondwet
De NEN-normen van het Nederlands Normalisatie Instituut
December '08Ruimtelijke Ordening: Nieuwe uitspraken
Dwangsom bij niet tijdig beslissen door de overheid
Openbaarmaking van planschaderisicoanalyses

Wilt u één van deze eerdere nieuwsbrieven ontvangen, graag sturen wij u deze op uw verzoek toe.